មង្កុ​ភូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ង-កុ-- បា. ( គុ. ) (មង្កុ + ភូត) ដែល​មាន​មង្កុភាព : មនុស្ស​មង្កុ​ភូត រមែង​ជា​អ្នក​គ្មាន​តម្លៃ​ក្នុង​ទី​ប្រជុំ​ជន (បារ. Timide) ។ ស្ត្រី​ជា មង្កុ​ភូតា ។