មង្គលធម៌និមិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

มงคลธรรมนิมิต