មង្គលបុរី

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ។ (សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម កាលណោះបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្ននិងបន្ទាយមានជ័យគេហៅថាបាត់ដំបងតែមួយ)
  2. ស្រុកនៃខែត្របន្ទាយមានជ័យសម័យរដ្ឋកម្ពុជា-សម័យរាជាណាចក្រទី២
  3. អតីតខែត្រមួយនៃកម្ពុជរដ្ឋផ្ទៃក្រឡាប្រហែលប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីសព្វថ្ងៃ