មង្គលស្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដំរីស្លាប់