មច្ឆជាតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ច-ឆៈជាត បា.; សំ. ( ន. ) (មត្ស ឬ មត្ស្យ + ជាតិ ) ពួក​ត្រី​ទាំងពួង ។