មច្ឆវប្បកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

pisciculture, ការចិញ្ចឹមត្រី។