មច្ឆា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ចឆា បា. ( ន. ) (ពហុ, របស់ មច្ឆ) ត្រី​ទាំងឡាយ, ពួក​ត្រី, ហ្វូង​ត្រី (ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) : រី​ហ្វូង​មច្ឆា​នានា ហែបហែល​រេរា គួរ​ឲ្យ​មៀង​មើល ។ ហៅ​ក្លាយ​ជា មេឆា ក៏​មាន ។