មច្ឆេរ​ចិត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ច-ឆេរ៉ៈចិត បា. ( ន. ) ចិត្ត​កំណាញ់ ។ ព. ផ្ទ. សទ្ធា​ចិត្ត ។