មជ្ឈត្តករ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) arbitrator, arbitre បុគ្គលដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាល ទទួលភារកិច្ចតាមកិច្ចសន្យា ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈមជ្ឈត្តកម្ម។