មជ្ឈត្តារម្មណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ច-ឈ័ត-តា-រ៉ម់ បា. ( ន. ) (< មជ្ឈត្ត + អារម្មណ) អារម្មណ៍​ជា​កណ្ដាល ។