មជ្ឈិម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ច-ឈិមៈ ឬ--ឈិម បា. ; សំ. ( គុ. ) (មធ្យម) យ៉ាង​កណ្ដាល : ទោស​មជ្ឈិម, បទ​មជ្ឈិម, ជា​មជ្ឈិម, យ៉ាង​មជ្ឈិម ។ ច្រើន​ប្រើ​ជា​បទ​សមាស ដូច​ជា : មជ្ឈិមដ្ឋាន (ដូច​គ្នា​នឹង មជ្ឈដ្ឋាន ដែរ); ឈ្មោះ​ថ្នាក់​រៀន​ទី ៨-៩ នៃ​បឋម​សិក្សា : មជ្ឈិមដ្ឋាន​ទី​១, --ទី​២ ។ មជ្ឈិម​ទោស (ម័ចឈិមៈ--) ទោស​យ៉ាង​កណ្ដាល ។ មជ្ឈិម​និកាយ ឈ្មោះ​គម្ពីរ​ព្រះ​សុត្តន្ត​បិដក​មួយ​ពួក​ត​បន្ទាប់​ពី​គម្ពីរ​ទីឃ​និកាយ​មក (ព. ពុ.) ។ មជ្ឈិមប្បដិបទា (ម័ច-ឈិម័បប៉ៈដិប៉ៈទា) សេចក្ដី​ប្រតិប័ទ​ជា​កណ្ដាល គឺ​ប្រតិបត្តិ​ប័ទ​តាម​ដំណើរ​អដ្ឋង្គិក​មគ្គ ជា​ចន្លោះ​កណ្ដាល​នៃ​សេចក្ដី​ប្រតិប័ទ​តឹង​ពេក​និង​ធូរ​ពេក; ហៅ​ជា សំ. ថា មធ្យម​ប្រតិប័ទ ក៏​បាន (ព. ពុ.) ។ មជ្ឈិមប្បទេស (ម័ចឈិម័ប-ប៉ៈ--) ប្រទេស​ភាគ​កណ្ដាល​នៃ​ជម្ពូ​ទ្វីប គឺ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​សព្វ​ថ្ងៃ (ហៅ មជ្ឈិម​ប្រទេស ឬ មធ្យម​ប្រទេស ក៏​បាន) ។ មជ្ឈិម​ពុទ្ធ​វចនៈ ពុទ្ធ​វចនៈ​ប៉ែក​កណ្ដាល គឺ​ពុទ្ធ​ភាសិត​ដែល​ជា​ចន្លោះ​កណ្ដាល​នៃ​បឋម​ពុទ្ធ​វចនៈ​និង​មច្ឆិម​ពុទ្ធ​វចនៈ (ព. ពុ.) ។ មជ្ឈិម​ពោធិកាល (ម. ព. ពុទ្ធ​កាល) ។ មជ្ឈិម​ភាគ ប៉ែក​កណ្ដាល ។ មជ្ឈិម​ភូមិ ថ្នាក់​ឬ​ជាន់​កណ្ដាល ។ មជ្ឈិម​យាម យាម​ឋិត​នៅ​ជា​ចន្លោះ​កណ្ដាល​នៃ​បឋម​យាម​និង​បច្ឆិម​យាម ។ មជ្ឈិម​វ័យ វ័យ​ជា​ចន្លោះ​កណ្ដាល​នៃ​បឋម​វ័យ​និង​បច្ឆិម​វ័យ ។ល។