មជ្ឈិមសម័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) middle age, moyen age, សម័យកណ្ដាល ដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ពីគ.ស. ៥០០ រហូតដល់ គ.ស. ១៥០០។ ឧ. ការរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដោយលោកគ្រីស្តូផ្វ កូឡុំ (Christopher Colombus) នៅគ.ស. ១៤៩២ ជាចុងបញ្ចប់នៃមជ្ឈិមសម័យ។