មជ្ឈេលុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ច-ឈេ លប់ ឬ--លោប៉ៈ បា. ( ន. ) (--លោប) សព្ទ, ពាក្យ ឬ​សង្កាត់​ពាក្យ ដែល​លុប​កណ្ដាល​ខ្លះ​ចេញ​ទុក​ឲ្យ​នៅ​តែ​ខាង​ដើម​និង​ខាង​ចុង; ខាង​ភាសា​បាលី​ដូច​ជា : សុដ្ឋុ​ភាសិត “ពាក្យ​ដែល​គេ​ពោល​ដោយ​ប្រពៃ” លុប​ទុក​ត្រឹមតែ សុភាសិត “ពាក្យ​ត្រឹមត្រូវ, ពាក្យ​ពីរោះ”, ធាតុ-និធាន-ចេតិយ “ចេតិយ​ជា​ទី​តម្កល់​ធាតុ ឬ​ចេតិយ​ដែល​គេ​បញ្ចុះ​ធាតុ” លុប​ទុក​ត្រឹមតែ ធាតុ​ចេតិយ “ចេតិយ​បញ្ចុះ​ធាតុ” ជាដើម; ខាង​ភាសា​ខ្មែរ, ដូច​ជា : ផ្ទះ-របស់-ខ្ញុំ ជា ផ្ទះ​ខ្ញុំ, សត្វ-នៅ-ក្នុង-ទឹក ជា សត្វ​ទឹក, អាវ-សម្រាប់- ការពារ-ទឹក-ភ្លៀង ជា អាវ​ភ្លៀង ជាដើម ។ មជ្ឈេលោប