មឈូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈ- បា.; សំ. ( ន. ) (មញ្ជូសា; មញ្ជូឞ‌ា “ហឹប,...”) ក្ដារ​មាន​សណ្ឋាន​ជា​ហឹប សម្រាប់​ដាក់​សព​មនុស្ស, ក្ដារ​ដាក់​សព : លើក​សព​ដាក់​មឈូស, ក្ដារ​មឈូស, មឈូស​វិចិត្រ, មឈូស​រយ ។