មណ្ឌន​ភណ្ឌ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ន-ឌៈនៈ ភ័ន សំ. បា. ( ន. ) (មណ្ឌន) គ្រឿង​ប្រដាប់​តែង​ខ្លួន ។