មណ្ឌល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មន់-ឌល់ សំ. បា. ( ន. ) រង្វង់​មូល, ទី​ដែល​មាន​សណ្ឋាន​មូល : មណ្ឌល​កីឡា, មណ្ឌល​ប្រណាំង​សេះ; វង់​ឬ​ដួង​ព្រះ​អាទិត្យ​ឬ​ព្រះ​ចន្ទ្រ : មណ្ឌល​ព្រះ​ចន្ទ្រ, មណ្ឌល​ព្រះ​អាទិត្យ ។ ទី​, ទី​ប្រជុំ, តំបន់ : មណ្ឌល​បោះ​ឆ្នោត; ខែត្រ, ដែន...។ ម. ព. បរិ​មណ្ឌល ផង ។ ទី​រួម​ខេត្ត​ក៏​ហៅ មណ្ឌល បាន​ដែរ ។