មណ្ឌលកុមារកំព្រា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំកំពង់ឆ្នាំង
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង