មណ្ឌល២

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃអតីតឃុំស្វាយដង្គំ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ស្វាយដង្គំ