មតកជន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) deceased, défunt ជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយ។