មតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈ- បា. សំ. ( ន. ) ប្រាជ្ញា; ការ​ឈ្វេង​យល់, គំនិត, យោបល់ : បញ្ចេញ​មតិ, តាម​មតិ​នៃ​ជន​ភាគ​ច្រើន, មាន​មតិ​ស្រប​គ្នា ។ មតិ​មន្ត (--ម៉ន់) អ្នក​មាន​ប្រាជ្ញា, អ្នក​ប្រាជ្ញ ។ ស្ត្រី​ជា មតិមតី ឬ មតិមន្តី ។