មត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បញ្ចេញ​ឲ្យ​ដឹង​ជា​មុន​ដោយ​ត្រូវ​គំនិត​គ្នា, សន្មត​គ្នា​ដោយ​ប្ដេជ្ញា​យ៉ាង​សម្ងាត់ : មត់​គ្នា, និយាយ​មត់​គ្នា ។