មត៌ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) estate, héritage/hérédité ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយ ដែលបុគ្គលម្នាក់ (មតកជន) បានបន្សល់ទុកក្រោយពេលស្លាប់។ ឧ. ឈ្មោះ "ក" បានស្លាប់ ហើយបន្សល់ជាផ្ទះសម្បែងស្នាដៃនិពន្ធ។