មធ្យម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈធ្យំ សំ. ( គុ. ) យ៉ាង​កណ្ដាល : ជា​មធ្យម, យ៉ាង​មធ្យម (ម. ព. មជ្ឈិម ទៀត​ផង) ។