មធ្យមណ្ឌល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ផែនដីវិទ្យា) មណ្ឌលអាកាសកណ្ដាល mesosphere, mésosphère មណ្ឌលបរិយាកាសចន្លោះមណ្ឌលអាកាសស្ងប់និងមណ្ឌលអាកាសក្ដៅមានរយៈកម្ពស់ដល់ ៥០ គ.ម. ទៅ ៨៥ គ.ម.។ នៅក្នុងមណ្ឌលនេះ សីតុណ្ហភាពឡើងជាលំដាប់ទៅតាមរយៈកម្ពស់។