មធ្យោបាយការពារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) defensive measures, moyens de la défense ការលើកអំពីអង្គហេតុ ឬ អង្គច្បាប់ និងការដាក់ភស្តុតាងដោយចុងចំលើយ (ឬចុងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍) ដើម្បីជាសំអាងដល់ការការពាររបស់ខ្លួន។