មធ្យោបាយតទល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) offensive measures, moyens de la demande ការលើកអំពីអង្គហេតុ ឬ អង្គច្បាប់ និងការដាក់ភស្តុតាងដោយដើមចោទ (ឬដើមបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍) ដើម្បីជាសំអាំងដល់ការទាមទាររបស់ខ្លួន។