មនុស្សកាឡកិណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មនុស្ស​កាឡកិណី គឺ​មនុស្ស​ចិត្ត​ខ្មៅ. មនុស្ស​ចង្រៃ