មនុស្សដើម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) មនុស្សដំបូង, មនុស្សបុព្វកាល early human, homme primitif សមាជិកនៃគ្រួសារហូមីនីដ (Hominidae) រួមមានប្រភេទមនុស្សហូម៉ូសាព្យាង (Homo Sapiens) បុព្វបុរសរបស់មនុស្ស Homo erectus និង Homo habilis។