មនុស្សបុរេប្រវត្តិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) prehistoric man (human), homme préhistorique មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងកាលសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ឧ. មនុស្សបុរេប្រវត្តិ មានឈ្មោះផ្សេងៗតាមលំដាប់ថា៖ អូស្ត្រាឡូពីតែក (Australopithèques) ហូម៉ូហាប៊ីលីស (Homo Habilis) ហូម៉ូអេរ៉ិចទូស (Homo Erectus) និង ហូម៉ូសាព្យាង (Homo Sapiens)