មនោណុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជំពូវន្ត