មនោរូបារម្មណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រូបារម្មណ៍ក្នុងអត្ថបទកំណាព្យ អត្ថបទពាក្យរាយ ដែលកើតឡើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ ឃ្លាប្រយោគ ដែលរំលេចឱ្យដឹង ដោយបញ្ញាញាណ ការពិចារណាការពិភាក្សា ការសង្កេត ការត្រិះរិះ។ ឧ.រឿងក្រុងសុភមិត្រ "[...] ស្ដេចគិតសង្វេគអនិច្ចា រូបំអនត្តាឥតខ្លឹមសារសូន្យសោះ។ សង្សារបណ្ដាលទោសស្មោះ ឥតត្រើយឥតកោះ ពំនាក់ពំនឹងរូបបាន១០ [...]" បញ្ញារូបារម្មណ៍