មនោសិលា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈនោសិលា បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​ថ្ម​មាន​សាច់​ទន់​ផុយ​ប្រើ​បុក​ឬ​ដុស​យក​ផង់​ប្រកប​ការ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង (ខ្មែរ​ច្រើន​ហៅ​ក្លាយ​ថា ម្នាង​សិលា) ។