មន្ត្រី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មន់ត្រី សំ.; បា. ( ន. ) (មន្ត្រិន៑; មន្តី “អ្នក​មាន​គំនិត, ពួក​អ្នក​មាន​សេចក្ដី​ដឹង​រាក់​ជ្រៅ; អ្នក​ប្រឹក្សា​ការ​ផែន​ដី, សេវកាមាត្យ”) អ្នក​រាជការ​ដែល​មាន​ស័ក្តិ​យស, នាម៉ឺន ។ មន្ត្រី​កិត្តិយស មន្ត្រី​ដែល​ព្រះ​ករុណា​ជា​ម្ចាស់​ជីវិត​ទ្រង់​ប្រោស​ព្រះ​រាជ​ទាន​ងារ​ឲ្យ​គ្រាន់​​តែ​មាន​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ ឥត​មាន​ប្រាក់​ខែ​ឬ​ប្រាក់​រង្វាន់​ព្រោះ​យស​ស័ក្តិ​នោះ​ទេ ។ មន្ត្រី​ខែត្រ មន្ត្រី​ដែល​ធ្វើ​ការ​រាជការ​ក្នុង​ទី​រួម​ខែត្រ ។ មន្ត្រី​ឃុំ ឬ សង្កាត់ មន្ត្រី​ដែល​ធ្វើ​ការ​រាជការ​ក្នុង​ឃុំ ឬ​សង្កាត់ មាន​មេ​ស្រុក​ឬ​ចៅ​សង្កាត់​ជាដើម ។ មន្ត្រី​សន្និបាត ការ​ប្រជុំ​ពួក​មន្ត្រី​ប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រាជការ ។ មន្ត្រី​សភា សាលា​ឬ​ទី​សម្រាប់​ពួក​មន្ត្រី​ប្រជុំ​គ្នា​ម្ដង​ៗ ជំនុំ​ប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រាជការ ។ល។