មន្ទារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មន់ទា បា.; សំ. ( ន. ) (មន្ទារវ; មន្ទារ ឬ មន្ទារវ) ឈ្មោះ​ឈើ​សួគ៌​មួយ​ប្រភេទ ។ ខ្មែរ​ហៅ​ឈើ​តូច​មួយ​ប្រភេទ ពួក​យីហ៊ុប ស្លឹក​និង​ផ្កា​ធំ​ជាង​យីហ៊ុប​ ផ្កា​ក្លិន​ក្រអូប​ឈ្ងប់ ។ មន្ទារ​បុស្ស (មន់ទាបុស) ផ្កា​មន្ទារ; សរសេរ​ជា មន្ទារវ​បុស្ប ក៏​បាន ។