មន្ទិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដំណើរ​សៅហ្មង, ការ​ស្មោកគ្រោក; សេចក្ដី​ពិភាល់, សង្ស័យ, ដិត​ចិត្ត : មាន​មន្ទិល, ចាប់​មន្ទិល, ជម្រះ​មន្ទិល, អស់​មន្ទិល ។