មន្ទីរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មន់ទី សំ. បា. ( ន. ) (មន្ទីរ) គ្រឹហា, ផ្ទះ, វិហារ...។ ខ្មែរ​ច្រើន​ហៅ​គ្រឹះហា​ធំ​ៗ ដូច​យ៉ាង ធម្ម​មន្ទីរ, សារ​មន្ទីរ ជាដើម ។