មន្ទីរពិសោធន៍

ពីWiktionary

ស្ថានីយពិសោធន៍, វាលពិសោធន៍ គ.ជ.ភ.ខ. បានអនុម័តយកអក្ខរាវិរុទ្ធ "មន្ទីរពិសោធន៍" , "ស្ថានីយពិសោធន៍" , "វាលពិសោធន៍" ពីព្រោះខ្លួនបានអនុម័តយកពាក្យ "កែវពិសោធន៍" និង "មន្ទីរពិសោធន៍" ដែលមាន "ន៍" នៅខាងចុងរួចមកហើយ ហើយគប្បីសរសេរដោយមាន "ន៍" ដូចមុនៗដែរ ដើម្បីឱ្យមាននិរន្តរភាព។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងភាសាខ្មែរ ពាក្យផ្សំអាចផ្សំជាមួយកិរិយាសព្ទ ដូចបន្ទប់ដេក, សៀវភៅសរសេរ ឬ ផ្សំជាមួយនាមសព្ទ ដូច បន្ទប់ទឹក, ផ្ទះបាយ, ... ដូច្នេះ យើងគ្មានហេតុ ផលអ្វីដើម្បីធ្វើ "ពិសោធន៍" នាមសព្ទឱ្យទៅជាកិរិយាសព្ទ "ពិសោធ" មុននឹងយកទៅផ្សំនោះឡើយ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្រសួងជាច្រើន សុទ្ធតែបានសរសេរ "មន្ទីរពិសោធន៍" ដោយមាន "ន៍" ជាទូទៅរួចទៅហើយ។