មមាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​មួយ​ប្រភេទ ច្រើន​ចូល​ចិត្ត​រោម​ត្រង់​ក្បាល​ក្របី​ឬ​ត្រង់​បូក ។