មមាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ មមើ ថា : មមើ​មមាយ គឺ​មមើ​ផ្ដេសផ្ដាស​ច្រើន​ដង​រឿយ​ៗ​ដោយ​ហេតុ​មិន​ស្រួល​ខ្លួន : ដេក​មមើ​មមាយ ។