មមិចមមៀវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​ប្របិចប្របោច​តិច​ៗ​រឿយ​ៗ; ដែល​រញ៉ឹករញ៉ុក​រម៉េះ​រម៉ោះ​ស្រាល​ៗ : ធ្វើ​ការ​មមិចមមៀវ ។