មមីស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រោម​ដែល​ដុះ​ទី​កំបាំង : មមីស​ក្លៀក (ព. សា.; ព. រា ហៅ រោម​ក្លៀក) ។