មមឹះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) មឹះ​ៗ​រឿយ​ៗ : ធ្វើ​ការ​មមឹះ ។ មមឹះ​មមៀវ (ដូច​គ្នា​នឹង មមិចមមៀវ ដែរ) ។