មមុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខំ​ប្រឹង​ឱន​ខ្លួន​រុល​ត្បុល​ត្រសុល​ចូល : ខំ​មមុល​ចូល (ម. ព. ជជ្រុល​មមុល ផង) ។