មមើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បញ្ចេញ​វាចា, និយាយ​ក្នុង​វេលា​កំពុង​ដេក​លក់ ដោយ​យល់​សប្ដិ​ឃើញ : ដេក​មមើ, មមើ​ជេរ​គេ, មមើ​សើច, មមើ​យំ ។