មមែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឆ្នាំ​ទី ៨ (ពពែ) : ឆ្នាំ​មមែ ។