មមៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) មៃ​ៗ​រឿយ​ៗ គឺ​ដែល​ភ្នក​នឹក​រឿយ​ៗ​មិន​ភ្លេច : នឹក​មមៃ, គិត​មមៃ (ច្រើន​ប្រើ​ខាង​សេចក្ដី​ព្រួយ, បារម្ភ​ឬ​សេចក្ដី​ស្នេហា, អាល័យ) ។