មយី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សាមញ្ញ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ មាយា ថា : មយី​មាយា គឺ​មាយា​ហួស​ពេក, មាយា​ច្រើន​បែប​ច្រើន​ប្រភេទ; ច្រើន​និយាយ​ថា មយី​មយា ឬ មយា​មយ៉ ក៏​តាម​ទម្លាប់​អ្នក​ប្រើ ។