មយូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មយូរៈ ឬ​មៈយូ សំ. បា. ( ន. ) ក្ងោក ។ មយូរ​គតិ (មៈយូរៈគៈតិ) ដំណើរ​ក្ងោក; ដំណើរ​ដែល​មាន​លំនាំ​ស្រដៀង​នឹង​ក្ងោក ។ មយូរ​សព្ទ (មៈយូរៈស័ប) សូរ​សំឡេង​ក្ងោក; សូរ​សព្ទ​ស្រដៀង​នឹង​សំឡេង​ក្ងោក ។ មយូរា ក្ងោក​ទាំងឡាយ, ពួក​ក្ងោក ។ មយូរី ក្ងោក​ញី (ពាក្យ​ទាំងនេះ​សុទ្ធ​តែ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) ។