មរណា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈរៈណា ឬ ម-រៈនា ( ន. ) (ពហុ. របស់ មរណ) សេចក្ដី​ស្លាប់ (ព. កា.) ។ មរណាភិប្រាយ ដំណើរ​ចង់​ស្លាប់, ការ​តាំង​ចិត្ត​នឹង​សម្លាប់​ខ្លួន (ម. ព. អភិប្រាយ ផង) ។ មរណា​សន្នកម្ម (មៈរៈណាសន់-ន៉ៈក័ម) អំពើ (ល្អ​ឬ អាក្រក់) ដែល​ធ្វើ​ក្នុង​កាល​ជិត​ស្លាប់ ។ មរណា​សន្នកាល (មៈរៈណាសន់-ន៉ៈ--) កាល​ឬ​វេលា​ជិត​ស្លាប់ ។