មរុកន្តារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈរុកន់តា ឬ​--រ៉ៈ បា. ( ន. ) ផ្លូវ​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយាល​ប្រកប​ដោយ​ខ្សាច់, វាល​ខ្សាច់​ល្ហល្ហេវ​វែង​ឆ្ងាយ​គ្មាន​ដើម​ឈើ​ដុះ, សមុទ្រ​ខ្សាច់ (ម. ព. កន្តារ ផង) ។